UPOZORNENIE K PLATNÉMU NÚDZOVÉMU STAVU VYHLÁSENÉHO VLÁDOU SR V SÚVISLOSTI S EPIDÉMIOU COVID-19

Vážená klientka, pre aktuálne zhoršenie situácie okolo epidémie ochorenia COVID-19 na území SR Vás prosíme, aby ste na ultrazvukové vyšetrenie t.j do Zdravotného strediska Košice-Myslava vstupovali sama bez sprievodu partnera, alebo iného rodinného príslušníka event. iného známeho. Vstup do Zdravotného strediska Košice-Myslava majú povolené iba klientky, ktorých sa dané vyšetrenie týka a netrpia ochorením podobným chrípke a neprišli dňom 21.12.2020 z Veľkej Británie! Uvedené opatrenie slúži pre Vašu bezpečnosť a k zamedzeniu komunitného šírenia koronavírusu (SARS-CoV-2) a jeho novej mutácie (VUI-202012/01). Takisto ste povinná s partnerom mať prekrytú tvár rúškom a pri vchádzaní a vychádzaní z centra si dezinfikovať ruky na to určenou dezinfekciou v čakárni! Pri vstupe k vyšetreniu Vám bude u nás bezkontaktne meraná teplota tela FDA certifikovaným teplomerom a v prípade jej hodnôt opakovane ≥37.5°C, Vám bude vyšetrenie preložené v rámci možností našich kapacít (uvedené opatrenia sa nevzťahuje na klientky, ktoré sa v písomnou formou preukážu negatívnym a časovo aktuálnym slovenským RT-PCR testom na SARS-CoV-2). Týmto Vás prosíme o súčinnosť s uvedenými opatreniami MZ SR, ÚVZ SR, MV SR a s vyhláseným núdzovým stavom vládou SR platným od 1.10.2020. Zároveň po vyplnení administratívnych záležitostí bude Vaše čakanie v prípade viac ako 3 klientok v našej čakárni obmedzené na čakanie v priestoroch Vášho osobného automobilu event. v externých priestoroch centra a k vstupu do centra budete vyzvaná telefonicky, alebo sms správou. Klientky ultrazvukového pracoviska CFGD chceme poprosiť o porozumenie v rámci realizácie 3D/4D USG zobrazenia tváričky Vášho plodu, ktoré nie je akútnym vyšetrením a slúži len na tzv. pamätné okamihy. V prípade, že ho nebudeme z dôvodu polohy plodu schopní zrealizovať, nebude Vaše vyšetrenie ďalej chôdzou pre zmenu polohy plodu predlžované k jeho realizácii. Komunitné šírenie ochorenia COVID-19 je totiž rizikové práve pri blízkom styku osôb viac ako 15-30 minút.

Centrum fetálnej a
gynekologickej
diagnostiky

JUHAMED s.r.o. je popredným centrom v oblasti ultrazvukovej prenatálnej, gynekologickej, detskej gynekologickej a prsníkovej diagnostiky na Slovensku. Viac ako 8 rokov poskytujeme klientkam špičkovú diagnostiku v oblasti tehotenstiev, sterility a gynekologických nádorových ochorení s použitím high-end ultrazvukového vybavenia.

NAŠE SLUŽBY

mgr Pavol Juhás

Mgr. Pavol Juhás

Riaditeľ CFGD

Centrum fetálnej a gynekologickej diagnostiky (CFGD) bolo založené v roku 2011 transformáciou z bežnej gynekologickej ambulancie sídliacej na Hlavnej 70 v Košiciach a dnes po takmer desiatich rokoch je už etablovanou značkou v poskytovaní špičkových diagnostických služieb v otázkach ženského zdravia. CFGD do obdobia jedného roka začalo poskytovať na novej adrese Myslavská 644/190/A v Košiciach komplexnú starostlivosť v oblasti materno-fetálnej medicíny, onkogynekologickej diagnostiky a primárnej gynekologickej starostlivosti. Vďaka rozšíreniu lekárskeho kolektívu o špičkových odborníkov a moderného high-end prístrojového vybavenia sme tieto služby rozšírili o oblasť mamosonografie, invazívnej sonografie a manažmentu fetálnej chirurgie. Som veľmi rád, že v roku 2020 prizvaním ďalšieho odborníka do nášho kolektívu budeme môcť rozšíriť našu paletu poskytovaných služieb pre oblasť expertnej kolposkopie, nakoľko kvalitná starostlivosť v tomto odbore významne absentuje na celom území SR. CFGD je už zároveň dlhoročným partnerským pracoviskom pri manažmente terapeuticko-operačného riešenia ochorení plodov Ústavu pro péči o matku a dítě, Praha – Podolí, Česká republika a v spolupráci s I. GPK SZU a UNB, Bratislava, SR zabezpečuje manažment ďalšieho terapeuticko-operačného riešenia ochorení plodov. 

Sme hrdí, že CFGD i svojim malým kúskom pacientov prispela v roku 2017 k iniciácii vzniku medzinárodného konzorcia - The International Fetoscopic Myelomeningocele Repair Consortium (IFMRC), ktorého súčasťou je i spolupracujúce pracovisko nemocnice Israelita Albert Einstein v Brazílii pre in-utero korekcie rázštepov plodov metodikou S.A.F.E.R.. 

V skratke o Centre fetálnej a gynekologickej diagnostiky

MUDR. Martin Juhás

HODNOTENIA Z GOOGLE