UPOZORNENIE K PLATNEJ MIMORIADNEJ SITUÁCII VYHLÁSENEJ VLÁDOU SR V SÚVISLOSTI S EPIDÉMIOU COVID-19

Vážená klientka, mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády z 11. marca 2020 trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu uplynutím 13.6.2020. V súvislosti s platnou mimoriadnou situáciou z dôvodu epidémie COVID-19 i pri fázach uvoľňovania opatrení vládou SR a ÚVZ SR Vás prosíme, aby ste na vyšetrenie t.j do Zdravotného strediska Košice-Myslava vstupovali výhradne sama event. v sprievode partnera (platí len pre tehotenský ultrazvuk), nie však v sprievode iného rodinného príslušníka alebo iného známeho. Vstup do Zdravotného strediska Košice-Myslava majú povolené iba klientky s partnermi, ktorých sa dané vyšetrenie týka a netrpia ochorením podobným chrípke a prechladnutiu, a prišli zo zahraničia (mimo krajín HU, CZ, AT, NO,DE, MT, LI, FI, IS, DK, CH, BG, GR, HR, CY, EE, LV, LT, SI) bez podstúpenia štátnej alebo domácej tzv. smart karantény, alebo prišli do styku s takouto osobou! Takisto ste povinná s partnerom mať prekrytú tvár rúškom a pri vchádzaní a vychádzaní z centra si dezinfikovať ruky na to určenou dezinfekciou v čakárni! Pri vstupe k vyšetreniu Vám bude u nás bezkontaktne meraná teplota tela FDA certifikovaným teplomerom a v prípade jej hodnôt opakovane ≥37.5°C, Vám bude vyšetrenie preložené v rámci možností našich kapacít. V prípade partnerovej hodnoty teploty tela ≥37.5°C mu bude automaticky ako iba sprevádzajúcej osobe odopretý vstup k Vášmu vyšetreniu (uvedené opatrenia sa nevzťahujú na klientky a ich partnerov, ktorí sa v písomnej forme preukážu negatívnym a časovo aktuálnym RT-PCR testom na SARS-CoV-2). Týmto Vás prosíme o súčinnosť s uvedenými opatreniami MZ SR, ÚVZ SR, MV SR a s vyhlásenou mimoriadnou situáciou vládou SR platnou od 11. marca 2020. Zároveň po vyplnení administratívnych záležitostí bude Vaše čakanie v prípade viac ako 3 klientok v našej čakárni obmedzené na čakanie v priestoroch Vášho osobného automobilu event. v externých priestoroch centra a k vstupu do centra budete vyzvaná telefonicky, alebo sms správou. Čakanie Vášho partnera bude ale automaticky obmedzené mimo priestory čakárne a to v externých priestoroch centra, alebo vo Vašom osobnom automobile a k priamej účasti na vyšetrení ho telefonicky privoláte. Klientky ultrazvukového pracoviska CFGD a ich partnerov, chceme poprosiť o porozumenie v rámci realizácie 3D/4D USG zobrazenia tváričky Vášho plodu, ktoré nie je akútnym vyšetrením a slúži len na tzv. pamätné okamihy. V prípade, že ho nebudeme z dôvodu polohy plodu schopní zrealizovať, nebude Vaše vyšetrenie ďalej chôdzou pre zmenu polohy plodu predlžované k jeho realizácii. Komunitné šírenie koronavírusu (COVID-19) je totiž rizikové práve pri blízkom styku osôb viac ako 15-30 minút.

Centrum fetálnej a
gynekologickej
diagnostiky

JUHAMED s.r.o. je popredným centrom v oblasti ultrazvukovej prenatálnej, gynekologickej, detskej gynekologickej a prsníkovej diagnostiky na Slovensku. Viac ako 8 rokov poskytujeme klientkam špičkovú diagnostiku v oblasti tehotenstiev, sterility a gynekologických nádorových ochorení s použitím high-end ultrazvukového vybavenia.

NAŠE SLUŽBY

mgr Pavol Juhás

Mgr. Pavol Juhás

Riaditeľ CFGD

Centrum fetálnej a gynekologickej diagnostiky (CFGD) bolo založené v roku 2011 transformáciou z bežnej gynekologickej ambulancie sídliacej na Hlavnej 70 v Košiciach. CFGD do obdobia jedného roka začalo poskytovať na novej adrese Myslavská 644/190/A v Košiciach komplexnú starostlivosť v oblasti fetálnej medicíny, onkogynekologickej diagnostiky a primárnej gynekologickej starostlivosti. Vďaka rozšíreniu lekárskeho kolektívu o špičkových odborníkov a moderného high-end prístrojového vybavenia sme tieto služby rozšírili o oblasť mamosonografie a invazívnej sonografie. Som veľmi rád, že v roku 2015 prizvaním ďalšej odborníčky do nášho kolektívu sme mohli rozšíriť našu paletu poskytovaných služieb pre oblasť pediatrickej gynekológie, nakoľko kvalitná starostlivosť v tomto odbore významne absentuje na celom území SR. CFGD ako partnerské pracovisko ÚPMD, Praha – Podolí, ČR a v spolupráci s I. GPK SZU a UNB, Bratislava, SR zabezpečuje manažment ďalšieho terapeuticko-operačného riešenia ochorení plodov.

V skratke o Centre fetálnej a gynekologickej diagnostiky

MUDR. Martin Juhás

HODNOTENIA Z GOOGLE