Cenník kolposkopického a hysteroskopického pracoviska a ambulancie pediatrickej gynekológie CFGD

Rezervácia termínu návštevy v mimoordinačnej dobe ambulancie

Položka Cena
Rezervácia termínu návštevy do 20 dní v mimoriadnej dobe na žiadosť klientky, alebo jej zákonného zástup 10 €
Rezervácia termínu návštevy do 10 dní v mimoriadnej dobe na žiadosť klientky, alebo jej zákonného zástupcu 20 €

Prehliadky, lekársky posudok a výkony

Položka Cena
Nadštandardný rutinný vyšetrovací materiál (gynekologické jednorázové plastové sterilné zrkadlá 1ks. ) 4 €
Gynekologické a event. rektálne palpačné vyšetrenie na žiadosť klientky, alebo jej zákonného zástupcu 20 €
Odberový materiál pre ster z pošvy na analýzu konvenčnej kultivácie a citlivosti patogénov, na žiadosť klientky, alebo jej zákonného zástupcu 20 €
1x aplikácia vaginálneho liečiva na žiadosť klientky, alebo jej zákonného zástupcu 15 €
Konzultácia výsledkov vyšetrení bez zdravotnej indikácie na žiadosť klientky, alebo jej zákonného zástupcu 30 €
Nadštandartný vyšetrovací materiál pre vaginoskopiu 45 €
Nadštandardný materiál pre malý ošetrovací zákrok pozn.: uvolnenie adhézií vonkajších rodidiel a pod... 30 €
Opätovné ošetrenie a rady pri zlyhaní starostlivosti o intímnu hygienu dieťaťa 40 €
Stanovenie (genotypizácia) HPA antigénov (HPA+1, -2, -3, -4, -5, -6, -9, -15) v laboratóriách ústavu imunologie LF UP a FN Olomouc, ČR +nadštandartný materiál pre odber krvi, transport a špeciálne termobalenie biologických vzoriek 150 €

Výkony kolposkopického a ambulantného hysteroskopického pracoviska

Položka Cena
Expertná kolposkopia po cytológii, ktorá nenesie podozrenie na predrakovinový stav krčka maternice (nadštandardný zdravotnícky materiál a vyšetrenie na žiadosť klientky) 70 €
Expertná kolposkopia pri HR-HPV pozitivite a po cytológii, ktorá nenesie podozrenie na predrakovinový stav krčka maternice (nadštandardný zdravotnícky materiál a vyšetrenie na žiadosť klientky) 75 €
Expertná kolposkopia po abnormálnej cytológii – tzv. predrakovinový stav krčka maternice (nadštandardný zdravotnícky materiál a vyšetrenie na žiadosť klientky) 80 €
Kolposkopicky cielená punch biopsia krčka maternice (nadštandardný zdravotnícky materiál +transport odobratých biologických vzoriek a vyšetrenie na žiadosť klientky) 10 €
Každá navyše vzorka biopsie krčka maternice +100% k cene z tzv. položky „kolposkopicky cielená punch biopsia krčka maternice“ (nadštandardný zdravotnícky materiál +transport odobratých biologických vzoriek a vyšetrenie na žiadosť klientky) - €
Rozšírená lokoregionálna anestéza -cervikovaginálny blok formou mepivakaíniumchloridu pri anamnestickej absencii alergií na uvedené anestetikum (nadštandardný zdravotnícky materiál: patentovaná Invidia Medical striekačka + patentovaná Medical Dynamics cervikálna ihla +injekčný roztok Scandonest 3% použitý na žiadosť klientky) 15 €
Kolposkopicky cielená LEEP biopsia krčka maternice (nadštandardný zdravotnícky a odberový materiál na žiadosť klientky +transport odobratých biologických vzoriek) 140 €
Kolposkopicky cielená LEEP konizácia krčka maternice pre odstránenie prekancerózy(nadštandardný zdravotnícky a odberový materiál na žiadosť klientky +transport odobratých biologických vzoriek) 170 €
LEEP odstránenie bradavičiek 150 €
Diagnostická mini-inzerujúca ambulantná hysteroskopia (MICRO-INSERT CAMPO TROPHYSCOPE®) 190 €
Chirurgická mini-inzerujúca ambulantná hysteroskopia (MICRO-INSERT CAMPO TROPHYSCOPE®) 220 €

Prehliadky, lekársky posudok, administratívne výkony a výkony iné u nepoistnej a u cudzincov s individuálnym ZP na území SR, pri ktorom nie je možnosť telefonického overenia platnosti poistenia do 24 hodín: + 50% k ostatnej cene priamej úhrady každej služby v cenníku Pozn.: Ostatné gynekologické výkony a administratívne výkony za priamu úhradu podľa osobitného cenníka gynekologickej ambulancie CFGD a cenníka ultrazvukového pracoviska CFGD Cenník v pravej časti je platný od 1.11.2023 a je v súlade so Zák. č. 576/2004 Z.z. o zdravotnejstarostlivosti, Zák. č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch, Zák. č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., Zákona o cenách č. 18/1996 Z.z., Nariadenia vlády SR č. 722/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a Nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z.o zozname chorôb, pri kt. sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia. Cenník je v súlade s odporúčaným zoznamom výkonov za priamu úhradu v odbore GYNEKOLÓGIA vypracovaným Asociáciou súkromných lekárov SR a Zdravita o.z. zo dňa 18.6.2014 v Bratislave a v súlade so stanoviskom Slovenskej lekárskej komory zo dňa 31.3.2015 k novele Zák. č. 577/2004 Z.z. Prílohu cenníka tvorý zoznam zdravotníckych výkonov gynekologickej ambulancie CFGD, ktorý je vypracovaný na základe Nariadenia vlády 776/2004 Z.z., ktorým sa vydáva katalóg zdravotných výkonov a nachádza sa k nahliadnutiu v priestoroch recepcie CFGD.