Profil zdravotnej asistentky / recepčnej

as. Laura Kesziová

Laura Kesziová v roku 2017 s vyznamenaním ukončila štúdium na Strednej zdravotníckej škole, Kukučínova 40 v Košiciach v odbore zdravotnícky asistent. Už počas jej študijných rokov sa pravidelne zúčastňovala akcií Slovenského Červeného kríža a asistenčnej pomoci pre motoricky a zrakovo postihnutých pacientov. Od roku 2017 pracovala vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrie sv. Lukáša na Strojárenskej ulici v Košiciach ako zdravotnícky asistent, kde sa po pracovnej dobe venovala i programovej animácii pre pacientov. Následne od roku 2018 vykonávala niekoľkomesačnú absolventskú zdravotnícku prax vo všeobecne ambulancii praktického lekár a v Sanatóriu Helios Košice – centrum pre reprodukčnú medicínu. Od roku 2018 je stálou osobnosťou nášho centra a zabezpečuje chod celej recepcie.