Profil sestry/pôrodnej asistentky

Bc. Katarína Palkovičová

Katarína Palkovičová v roku 2015 úspešne ukončila štúdium na Gymnázium Šrobárova 1 v Košiciach, kde už počas jej gymnaziálnych rokov prejavovala vysoký záujem o prírodovedné predmety a biológiu ľudského tela. V roku 2016 nastúpila na štúdium pôrodnej asistencie na Fakulte zdravotnícky odborov Prešovskej univerzity, kde v roku 2019 ukončila štúdium s vyznamenaním. Už počas vysokoškolského štúdia brigádne pracovala v rôznych odvetviach predaja s priamym stykom so zákazníkmi a práca s ľuďmi ju napĺňa doteraz a o to viac ak im spoločne s celým tímom CFGD dokáže úspešne zdravotne pomáhať. Jej záujmom v rámci praxe v Centre fetálnej a gynekologickej diagnostiky je  ultrazvuková diagnostika, materno-fetálna medicína s rutinnou starostlivosťou o pacientky v problematike gynekológie a pôrodníctva. Od roku 2019 je veľmi potrebnou súčasťou tímu Centra fetálnej a gynekologickej diagnostiky a zároveň od roku 2020 je vedúcou sestrou ambulancií pre gynekológiu a pôrodníctvo. Registrovanou členkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek je od roku 2019.