Doctors profile

MUDr. Marta Miheli Dráľová

MUDr. Marta Miheli Dráľová v roku 2011 ukončila štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v odbore všeobecné lekárstvo. Po štúdiu absolvovala predatestačnú prípravu a lekársku prax v odbore gynekológia a pôrodníctvo na gynekologicko-pôrodníckom oddelení NsP Trebišov a.s.. V roku 2017 úspešne absolvovala špecializačnú skúšku (atestáciu) v odbore gynekológie a pôrodníctva na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave (I. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU a UNB v Bratislave), kedy následne nastupuje do pozície gynekológa –pôrodníka a ambulantného gynekológa najmä pre  riešenie problematík pediatrickej gynekológie na GPO, NsP Trebišov a.s.. Počas svojej gynekologicko-pôrodníckej praxe stážovala na niekoľkých tuzemských i zahraničných klinikách a oddeleniach a absolvovala mnohé stáže v gynekologicko-pôrodníckom odbore. Jej špecializáciou je skríning gynekologických onko ochorení, pediatrická gynekológia v rámci komplexnej diagnostiky a terapie detských gynekologických chorobných stavov v jednotlivých fázach života dievčat. Od roku 2021 je zaradená do špecializáčneho štúdia pediatrickej gynekológie, čím veľkou mierou prispeje k rozšíreniu odborného tímu centra, ktorý sa zaoberá riešením problematík detského a dievčenského gynekologicko-reprodukčného zdravia.

Internships, courses and conferences:

  • Stáž v centre gynekológie, urológie a asistovanej reprodukcie, GYN- FIV, Bratislava (rok 2013)
  • Stáž gynekologickej urológie, Gynpor Sliač s.r.o (rok 2014)
  • Stáž gynekologickej endoskopie a operatívy, Banská Bystrica (rok 2015)
  • Stáž USG diagnostiky a prenatálnej diagnostiky, Kramáre, Bratislava (rok 2016)

Memberships:

  • Member of the Slovak Medical Chamber (SLK)
  • Member of the Slovak Gynaecological-Obstetrics Society (SGPS)
  • Členka Sekcia gynekológie detí a dospievajúcich SGPS

Certifikáty

  • Súčasné trendy v liečbe neplodnosti, Gyncare, Košice (rok 2018)
  • Gynekologické vzdelávacie kontinuum endoskopie a laparoskopie, Budapešť, Maďarsko (rok 2015)
  • Onko-gynekologický laparoskopický workshop, Liberec, česká republika (rok 2019)