Our detected anomalies

Placentárny vaskulárny tumor -chorioangióm: úloha ultrazvukového dopplerometrického zobrazovania

Úvod a cieľ

Retrospektívne sme zhodnotili 3 prípady placentárnych chorioangiómov (za obdobie rokov 2012 – 2014 v Centre fetálnej a gynekologickej diagnostiky, Košice, SR) s vyhodnotením intrauterinného stavu plodu, anamnézy a zhodnotenia výsledkov tehotenstva s histologickým potvrdením chorioangiómu placenty (obrázok2).

Metodika

Retrospektívne sme zhodnotili všetkých 12 prípadov eIUFD v dobe ultrazvukového prvotrimestrálneho skríningového vyšetrenia (roky 2015 - 2016). Modifikovali sme ISUOG Practice Guidelines: performance of firsttrimester fetal ultrasound scan (UOG 2013;41:102–113) pre včasný morfologický sken u eIUFD, aby sme vytvorili indikačný algoritmus pre intrauterinnú invazívnu genetickú diagnostiku pre stanovenie karyotypu plodu, microarray a mikrobiologickú analýzu (obrázok 1). Prezentácia 3 prvotrimestrálnych skríningových kazuistík post eIUFD s následne dokázanou genetickou abnormalitou.

Výsledky

Z celkovo z 3 prípadov chorionagiómov placenty bol jeden zaradený do kategórie objemovo veľkých (> 40 - 50mm v priemere). V danej kategórii 90 až 95% tumorov vykazuje rôzne variability fetálnych komplikácií, vrátane polyhydramnionu, IUGR a rozvoja hyperdynamického fetálneho obehu. V našom prípade sa jednalo o dopplerometricky stanovenú komplikáciu v III. trimestri z rozvoja hyperdynamickej fetálnej cirkulácie s pravostrannou srdcovou nedostatočnosťou pri čiastočnom rozpade tumoróznej masy z dôvodu fragility cievnej steny pri takomto type vaskulárneho tumoru, potvrdenej aj postpartálne histologicky (obrázok3). Uvedená komplikácia vzniká z dôvodu konzumpcie hematologických fetálnych produktov (erytrocyty, trombocyty...) rozpadajúcou sa masou placentárneho chorioangiómu a následnou anemizáciou plodu. Tehotenstvo bolo ukončené elektívnym cisárskym rezom z indikácie kardiovaskulárnej nestability v 32 gestačnom týždni. Naše výsledky klinických dát a dopplerometrických nálezov plne korelujú s literatúrou a nami prezentovaný algoritmus by mal sprehľadniť pôrodnícky manažment v rutinnej praxi u takýchto tehotenstiev (obrázok1).

Týždne gravidity Hyperdynamická cirkulácia (MCA-PSV>1,5 MoM) Cardiovascular profile score (CVPS) Manažment
24 -> 30/32 nie > 8 follow-up
24 -> 30/32 áno > 8 prenatálna intervencia - liečba
24 -> 30/32 nie ≤ 8 pôrod event. intenzívny follow-up
24 -> 30/32 áno ≤ 8 pôrod
32 -> 38 nie > 8 follow-up
32 -> 38 áno > 8 pôrod
32 -> 38 nie ≤ 8 pôrod
32 -> 38 áno ≤ 8 pôrod

Obrázok 1. Nami odporúčaný algoritmus USG vyšetrení pri chorioangióme placenty

Prípad Typ placentárneho tumoru Prenatálna terapia IUGR Hyperdynamická cirkulácia CVPS Postnatálny outcome (terajší vek dieťaťa) TG v čase pôrodu
1 Chorioangióm ( <40 mm ) nie nie nie 10 Normálny (28 mesiacov) 40
2 Chorioangióm (>40 mm ) nie nie áno 8 Normálny (10 mesiacov) 32
3 Chorioangióm (<40 mm ) nie nie nie 9 Normálny (5 mesiacov) 38

Obrázok 2. Retrospektívne zhodnotenie našich prenatálnych USG nálezov chorioangiómov placenty a outcome gravidity za obdobie rokov 2012-2014

22tg 26tg 32 tg

Obrázok 3. Kazuistika algoritmu USG vyšetrení pri chorioangióme placenty > 40 mm u pacientky G1P0 post ICSI/KET v II. a III. trimestri (prípad č.2 - obrázok2.)

Conclusion

Prítomnosť veľkého placentárneho chorioangiómu v gravidite je asociovaná s vysokým rizikom možného rozvoja hyperdynamickej cirkulácie a kardiovaskulárnej nestability plodu. Rada takýchto placentárnych tumoróznych komplikácií je riešiteľná fetoskopickou laserovou intervenciou, ktorá vedie k úspešnému outcome tehotenstva. Vzhľadom k vzniku intervenčného Centra fetální medicíny – ÚPMD (Praha, ČR) v júli roku 2012 je nevyhnutné vypracovať spoločné medzištátne postupy a algoritmy pre manažment takýchto prípadov.

Juhás M. - Centrum fetálnej agynekologickej diagnostiky, JUHAMED, s.r.o., Myslavská 644, Košice, Slovensko
Frigová L. - Pracovisko magnetickej rezonancie Košice, Pro Magnet, s.r.o., Rastislavova 43, Košice, Slovensko
Halapin M. - Gynekologická ambulancia, JM & ML, s.r.o., Pribinova 1, Sečovce, Slovensko