Our detected anomalies

Prenatálna ultrazvuková diagnostika nekorigovanej (D-TGA) a korigovanej(L-TGA) transpozície veľkých ciev

Úvod

Echokardiografické vyšetrenie plodu v rámci druhotrimestrálneho ultrazvukového skríningu zahŕňa 9 axiálnych rezov od vyústenia umbilikálnej vény až po odstupy subklaviálnych artérií (obrázok č.1, ISUOG Practice Guidelines, updated 2013: sonographic screening examination of the fetal heart, 5 axial planes for basic echocardiography). Uvedené rezy je vhodné doplniť aj parasagitálnym pohľadom srdca, ktorý demonštruje oblúk aorty a ductus arteriosus (FMF -Assessment: 20-22 week scan).

Cieľ

Opis vybraných skríningových ultrazvukových zobrazení pre stanovenie diagnózy transpozície veľkých ciev a jednoduchšiu interpretovateľnosť do praxe druhotrimestrálneho morfologického ultrazvukového vyšetrenia

Výsledky

Kombináciou prvotrimestrálneho skríningu adruhotrimestrálneho morfologického ultrazvukového vyšetrenia s dodržaním spomenutých skríningových protokolov pre zobrazenie fetálneho srdca, sa môže podľa The Fetal Medicine Foundation (FMF) aInternational Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG) senzitivita ašpecificita záchytu transpozície veľkých ciev (TGA) aostatných vrodených chýb srdca (VCHS) zdvojnásobiť. Z uvedeného súbora pacientok sme zachytili v 1 (0,29%) prípade korigovanú transpozíciu veľkých ciev (L-TGA) a v 2 (0,58%) prípadoch nekorignovanú transpozíciu veľkých ciev (D-TGA).

Materiál a metodika

Vyhodnotili sme výsledky 350 členného súboru pacientok s jednoplodovým tehotenstvom, u ktorých bol zároveň známy výsledok tehotenstva neonatologickou prepúšťacou správou. Uvedené pacientky absolvovali v Centre fetálnej a gynekologickej diagnostiky, JUHAMED, s.r.o., druhotrimestrálne morfologické ultrazvukové vyšetrenie vobdobí 1.1.2012 -30.11.2012. Každá pacientka vybraného súboru absolvovala kombinovaný test vprvom trimestri (CRL 45,0 mm -84,0 mm) svýsledkom nízkeho rizika pre chromozómové aberácie avšak NT hodnotou pod i nad 95. percentilom. Ultrazvukové vyšetrenia boli realizované ultrazvukovým prístrojom Voluson E8 (GE Healthcare, Zipf, Rakúsko).

srdce

Obrázok 1. 5 optimálnych axiálnych rezov v rámci základného echokardiografického skríningu (Ultrasound Obstet Gynecol 2013; 41: 348–359)

graf

Obrázok 2. Podiel jednotlivých VCHS, výskyt v rokoch 1992 - 2007 v SR (NZCI, NR VCHS)

prierez

Obrázky 3. a 4. Prezentujú normálne zobrazenie výtokového traktu pravej komory tzv. RVOT (Ultrasound Obstet Gynecol 2013; 41: 348– 359.)

nalez

Obrázky 5. a 6. Prezentujú abnormálne zobrazenie výtokového traktu pravej komory tzv. RVOT. Obrázok 5. prezentuje RVOT pri L-TGA a obrázok 6. prezentuje RVOT pri D-TGA.

prierez 2

Obrázky 7. a 8. Prezentujú normálne zobrazenie troch ciev, tzv. three - vessel view ( Ultrasound Obstet Gynecol 2013; 41: 348– 359.).

nalez

Obrázky 9. a 10. Prezentujú abnormálne zobrazenie troch ciev, tzv. three - vessel view. Obrázok 9. prezentuje three-vessel view pri L-TGA a obrázok 10. prezentuje three-vessel view pri D-TGA.

prierez 3

Obrázky 11. a 12. Prezentujú normálne zobrazenie troch ciev a trachey, tzv. tracheal view ( Ultrasound Obstet Gynecol 2013; 41: 348– 359.)

nalez 3

Obrázky 13. a 14. Prezentujú abnormálne zobrazenie troch ciev a trachey, tzv. tracheal view. Obrázok 13. prezentuje tracheal view pri L-TGA a obrázok 14. prezentuje tracheal view pri D-TGA

Conclusion

Uvedená metodika vybraných zobrazení výtokových traktov fetálneho srdca na základe FMF a ISUOG odporúčaní významne zvyšuje záchytnosť transpozície veľkých ciev a je pomerne jednoducho aplikovateľná do celoplošného druhotrimestrálneho ultrazvukového skríningu tehotných žien.

Juhás, M., Janovský, J. - Centrum fetálnej agynekologickej diagnostiky, JUHAMED, s.r.o., Myslavská 644, Košice
Kaldarárová, M. - Oddelenie funkčného vyšetrovania, Detské kardiocentrum –SR, NÚSCH, a.s., Bratislava
Schwartzová, D. - Kardiologická ambulancia pre deti adorast, AUDIT-POL, s.r.o., Komenského 37/A, Košice