3D/ 4D Ultrazvuk

Gynekologický a onkogynekologický ultrazvuk

Skríning ovariálneho, endometriálneho a cervikálneho karcinómu

Všeobecne

Tieto ultrazvukové vyšetrenia sú dôležité pre klientky, u ktorých prevládajú klinické abnormálne gynekologické a onkogynekologické príznaky (nezvyčajné vaginálne krvácanie, panvová a brušná bolesť, pocit útlaku v panve, časté zápalové ochorenia, problémy s plodnosťou a iné…) a zároveň majú nejasný ultrazvukový, RTG, CT či MRI nález. Onkogynekologický ultrazvuk je obligatórnym vyšetrením v prípade podozrenia na zhubný gynekologický nádor, alebo už pri histologicky overenom zhubnom nádore (napr. kyretážou – výškrabom dutiny maternice a krčka).

V modernej onkogynekológii je základnou zobrazovacou metódou expertný ultrazvuk, s vyššou presnosťou pred takými zobrazovacími metódami akými sú CT (počítačová tomografia) či MRI (magnetická rezonancia).

Výhoda ultrazvuku oproti uvedeným metódam je:

  • v dynamike vyšetrenia a zobrazení v troch rozmeroch daného orgánu
  • v možnosti posúdenia mobility orgánu, bolestivosti, pohybu tekutého obsahu a elastografie
  • v kombinácii sonomorfologického a prietokového vyšetrenia s hodnotením cievnej architektúry tumoru
  • v najdetailnejšom zobrazení orgánov malej panvy
  • v úplnej absencii ionizačného žiarenia
  • v nie nutnosti lačnenia pacientky pred vyšetrením
Základom optimálnej liečby gynekologických zhubných nádorov je ultrazvukovo stanoviť rozsah ochorenia a vyjadriť sa k biologickej povahe nádoru, ktorá definuje prognózu ochorenia.

Kedy?

Vyšetrenie nie je limitované pre určitú časovú periodu. Avšak najoptimálnejšie sa javí prvá fáza menštruačného cyklu v prípade menštruujúcich dievčat a žien.

Ako?

Pri ultrazvukovom vyšetrení zvyčajne využívame brušný aj vaginálny prístup.

Brušný prístup: transabdominálna sonda je umiestnená na podbruško a bruško pacientky. Obvykle popisujeme maternicu, vaječníky s ostatnými orgánmi brucha a panvy. Popisovanie panvových hmôt, tumorov a iných brušných orgánov môže trvať dlhšie.

Vaginálny prístup: vyšetrenie transvaginálnou sondou nám umožňuje oproti brušnéj sonde lepšiu vizualizáciu ženských pohlavných orgánov a niektorých orgánov malej pavnvy. Je to z dôvodu bližšie zavedeného snímača sondy k vyšetrovaným orgánom.

Rektálny prístup: rektálna sonda, na ktorú je nasadený sterilný kondóm, je citlivo zavedená do konečníka. Vyšetrenie týmto typom prístupu sa výkonáva pri prepubertálnych a pubertálnych dievčat a pri expertnom onkogynekologickom ultrazvuku v prípade karcinómu krčka maternice.

Na čo slúži?

Expertný onkogynekologický ultrazvuk pozostáva z ultrazvukového vyšetrenia panvy, brucha a retroperitonea so zameraním sa na lokálny rozsah nádoru, spádové uzliny a vzdialené metastázy. Vyšetrenie stanoví typ a rozsah (klinický staging) nádorového ochorenia pre nevyhnutnosť ďalšej terapie či už operačnej, alebo inej (cytostatickej alebo rádioterapeutickej). Onkogynekologický ultrazvuk vysoko presne opisuje štruktúru, perfúziu i u ešte nezväčšenej uzliny a definuje uzliny ako normálne, reaktívne a nádorom infiltrované. Tým má nespornú výhodou oproti CT a MRI (magnetická rezonancia) vyšereniam v diagnostike nádorového ochorenia aj pri nezväčšených uzlinách. Výhodou ultrazvuku je i možnosť rozlíšenia viabilného-živého nádorového tkaniva od nekrotického-odumretého nádorového tkaniva a to vďaka prietokovému vyšetreniu, ktoré je založené na detekcii novovytvorených ciev v nádore.

Onkogynekologický expertný ultrazvuk stanoví typ nádorového ochorenia a pre nevyhnutnosť ďalšej terapie či už operačne, alebo inej (cytostatickej alebo rádioterapeutickej liečby) i rozsah ochorenia – klinický staging.

Klinický staging definuje (tzv. TNM staging):

  • lokálny rozsah ochorenia, vrátane invázie do okolitých štruktúr (štádium T)
  • stav lymfatických uzlín (štádium N)
  • prítomnosť vzdialených metastáz (štádium M)

T: Pri hodnotení lokálneho nálezu nádorového ochorenia sa zameriavame na jeho rozsah, infiltráciu do okolitého väziva pošvy, hrdla a maternice. U lokálneho pokročilého ochorenia v panve hodnotíme i šírenie nádoru do okolitých štruktúr – najčastejšie do rekta (konečník) a močového mechúra. Popisujeme štruktúru obličiek prípadné implantačné metastázy (karcinomatózu) peritonea (pobrušnicová blana).

N: Onkogynekologický ultrazvuk vysoko presne opisuje štruktúru, perfúziu i nezväčšenej uzliny a hodnotí uzliny ako normálne, reaktívne a nádorom infiltrované. Tým má nespornú výhodou oproti CT a MRI vyšereniam v diagnostike nádorového ochorenia aj pri nezväčšených uzlinách. Hodnotíme periférne, retroperitoneálne a viscerálne uzliny.

M: Pri hodnotení vzdialených metastáz sa zameriavame systematicky na jednotlivé parenchymatózne orgány brušnej dutiny ako sú pečeň, slezina, obličky, nadobličky, pankreas.

Senzitivita a špecificita expertného onkogynekologického ultrazvuku pri vyšetrení stagingu:
USG staging Senzitivita % Špecificita %
Karcinóm hrdla maternice 84 91
Karcinóm tela maternice 85-100 65-80
Karcinóm vaječníkov 90 90
USG obličiek 76,5 100
USG pečeňe 61 80
USG lymfadenopatia – retroperitoneum 67 78
USG lymfadenopatia – slabiny, inguiny 86 96

Expertný onkogynekologický ultrazvuk versus MRI pri detekcii karcinómu cervixu:
USG staging presnosť USG presnosť MRI
Detekcia karcinómu > 1cm 94% 83%
Detekcia karcinómu < 1cm 91% 81%
Postihnutie parametrií 97% 86%

Expertný onkogynekologický ultrazvuk pri stanovení myometriálnej invázie endometriálneho tumoru:
Senzitivita 68 – 93%
Špecificita 82 – 83%
Tendencia k nadhodnoteniu hlbokej myometriálnej invázie V prípadoch viac ako 50% šírke myometria

2D ultrazvukový obraz tumorov
Karcinóm krčka maternice
Karcinóm krčka maternice
Karcinóm tela maternice
Karcinóm tela maternice
Karcinóm vajcovodu
Karcinóm vajcovodu
Karcinóm vaječníka
Karcinóm vaječníka
Metastáza vaječníka
Metastáza vaječníka
Karcinomatóza peritonea a malígny ascites

Abnormálne cievne zásobenie tumorov
Karcinóm krčka maternice
Karcinóm krčka maternice
Karcinóm tela maternice
Karcinóm tela maternice
Karcinóm vajcovodu
Karcinóm vajcovodu
Karcinóm vaječníka
Karcinóm vaječníka
Metastáza vaječníka
Metastáza vaječníka
Karcinomatóza peritonea a malígny ascites
Karcinomatóza peritonea a malígny ascites