Profil sestry/pôrodnej asistentky

Bc. Ľudmila Sotáková

Ľudmila Sotáková v roku 2011 úspešne ukončila štúdium s vyznamenaním na Gymnázium sv. košických mučeníkov v Košiciach, kde už počas gymnaziálnych rokov prejavovala vysoký záujem o prírodovedné predmety a zdravovedu, ktorá sa úzko spája i so špecifickou prácou s ľuďmi. V roku 2012 viedli jej kroky k štúdiu pôrodnej asistencie na Fakulte zdravotnícky odborov Prešovskej univerzity, kde v roku 2015 úspešne ukončila štúdium s titulom bakalár. Už počas vysokoškolského štúdia brigádne pracovala pre Slovenský červený kríž a pod jeho hlavičkou absolvovala i rôzne kurzy odbornej spôsobilosti. Medzi materskými dovolenkami pracovala rok v odvetví bioproduktov a biopotravín. Jej záujmom v rámci pôsobenia v Centre fetálnej a gynekologickej diagnostiky je starostlivosť o pacientky v problematike gynekológie a pôrodníctva, pediatrickej gynekológie, ambulatnej hysteroskopie, expertnej kolposkopie a mamosonografie. Od začiatku roka 2023 je pevnou súčasťou tímu Centra fetálnej a gynekologickej diagnostiky a je registrovanou členkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.