Profil doktora

MUDr. Božena Tatičová

MUDr. Božena Tatičová po absolvovaní gymnázia v r. 1974 pokračovala v štúdiu všeobecnej medicíny na LF UPJŠ v Košiciach, ktoré ukončila s vyznamenaním v r. 1980. Po ukončení štúdia nepretržite pracovala vo FNLP v Košiciach. Kariéru začínala na rádiodiagnostickom pracovisku, odkiaľ po temer dvoch rokoch prešla na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, neskôr kliniku. Následne v 80. rokoch úspešne absolvovuje atestáciu z gynekológie a pôrodníctva a v roku 1994 aj subšpecializačnú atestáciu v odbore pediatrická gynekológia. Pani doktorka Tatičová sa dlhé roky venola aj pedagogickej práci pre externú výučbu v odbore pôrodnícka asistencia na KÚ v Ružomberku – detašované pracovisko v Košiciach. Neskôr po preložení pracoviska mimo Košíc, pokračovala v externej výučbe na Cirkevnej strednej zdravotníckej škole sv. Alžbety v Košiciach a to až do roku 2020. Po 40 rokoch práce v zdravotníctve a v závere v pozícii revíznej lekárky na oddelení revíznych činností UNLP sa chystá prácu pre danú ustanovizeň definitívne prácu ukončiť a od roku 2021 tak významným dielom prispieť k rozvoju prediatrickej gynekológie z pozície supervízora v Centre pre fetálnu a gynekologickú diagnostiku, JUHAMED s.r.o..

Odborné stáže, kurzy a konferencie:

  • FXV- XXV.-Schwartzov deň
  • Kongresy SGPS SLS a ČGPS CLS JEP
  • Konferencie gynekológie detí a dospievajúcich

Členstvá

  • Členka Slovenskej lekárskej komory (SLK)
  • Členka Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti (SGPS)
  • Členka Sekcia gynekológie detí a dospievajúcich SGPS