Profil doktora

clen timu 2

MUDr. Magdaléna Karková

MUDr. Magdaléna Karková v roku 1976 úspešne absolvovala lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach. Po škole v roku 1977 do roku 2012 pracovala na Klinike rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny UNLP v Košiciach. Od roku 2004 do roku 2012 aj na USG pracovisku Východoslovenského onkologického ústavu. Po dosiahnutí špecializácie I. a II. stupňa z odboru rádiodiagnostika sa zamerala na onkorádiodiagnostiku a mamodiagnostiku. Od roku 2014 pracuje na špecializovanej mamodiagnostickej ambulancii Centra fetálnej diagnostiky v Košiciach. Od roku 2012 je členkou lekárskeho zboru pre teoretickú a praktickú časť špecializačného študíjneho programu v špecializačnom odbore rádiológia na LF UPJŠ v Košiciach. Počas svojej praxe absolvovala viacero odborných stáži i vzdelávacích projektov, napr. v rámci projektu HOPE v Českej republike „Multidisciplinárny prístup k problematike nádorového ochorenia prsníka“, „Rádiodiagnostika karcinómu prsníka“ a iné.

Certifikácia

Odborné stáže a intenzívne kurzy:

Členstvá