Genetická ambulancia

Nádorová genetika

Onkogenetika

Onkologické ochorenia sa v populácii vyskytujú často, ale iba približne 10% z nich (u detí 15–20 %) vzniká na podklade dedičnej predispozície. Cieľom genetického vyšetrenia je upresniť riziko nádorových ochorení a zároveň zistiť či sa v rodine nevyskytuje dedičná nádorová predispozícia a daným výsledkom následne odporučiť vhodnú prevenciu.

Kedy je genetické vyšetrenie u onkologických pacientov alebo ich príbuzných vhodné?

  • v prípade diagnózy nádorového ochorenia kedy k manifestácii ochorenia prišlo v mladom veku
  • pri rôznych typoch nádorového ochorenia u pacienta
  • pri výskyte obojstranných nádorov v párových orgánoch (vaječníky, obličky a pod.)
  • pri opakovanom výskyte rovnakého typu nádorového ochorenia v rodine (napr. karcinóm prsníka, karcinóm hrubého čreva a pod.)
  • pri kombinácii určitých typov nádorov u blízkych príbuzných (karcinóm prsníka a vaječníka, karcinóm čreva a maternice a pod.)

O možnosti genetického vyšetrenia sa informujte cez recepciu CFGD a u Vášho všeobecného lekára alebo primárneho gynekológa.

Ako samotné vyšetrenie prebieha?

Cieľom vyšetrenia je identifikovať pacienta a rodinu s vrodenou predispozíciou k určitým typom nádorov. Špecifikovať onkologické riziko pre členov rodiny so zaťaženou onkologickou anamnézou a doporučením vhodnej prevencie v takýchto rodinách.

Genetickou konzultáciou stanovíme podrobnú anamnézu (medicínsku históriu) pacienta, či už osobnú alebo rodinnú (najmenej trojgeneračný).

Týmto zisťujeme dôležité informácie o type nádorového ochorenia, o veku v ktorom bola stanovená diagnóza a výsledku histologického vyšetrenia.

Na základe analýzy týchto údajov určíme či je u pacienta, alebo u jeho príbuzného indikované molekulárne genetické vyšetrenie t.j. testovanie predispozičných génov. Genetické testovanie je najoptimálnejšie započať u člena rodiny s prekonaným nádorovým ochorením.

Výsledky vyšetrenia sú následne objasnené pacientovi a jeho rodine pri záverečnej genetickej konzultácii s vyjadrením onkologického rizika a návrhom preventívnych opatrení.

Aké sú možné preventívne opatrenia?

Zaradiť pacienta do špeciálnych sledovacích programov od mladého veku, aby sme boli schopní včasne diagnostikovať prípadné nádorové ochorenie. Navrhnutie preventívnych operačných riešení k zníženiu rizika manifestácie ochorenia, u niektorých typov predispozícií je potrebné upraviť samotnú liečbu nádorov a zároveň existuje možnosť preimplantačnej genetickej diagnostiky k eliminácii prenosu predispozície na ďalšie generácie.

Má výsledok genetického testovania dopad na príbuzných členov rodiny?

Pokiaľ je u pacienta dokázaná vrodená predispozícia k nádorom ponúkame príbuzným tzv. prediktívny test, ktorý stanoví či sú tiež rodinní príslušníci nositeľmi tejto génovej mutácie. Výsledok testov celej rodine upresní ich onkologické riziko. Prediktívne testy sa väčšinou realizujú v dospelosti a iba vo výnimočných prípadoch u detí (závisí od očakávaného veku možnej manifestácie ochorenia).