Tehotenské poradne

Skríning preeklampsie

Všeobecne

Preeklampsia (PE) sa celosvetovo vyskytuje v 3 až 14% tehotenstiev. V Európe je incidencia preeklampsie od 4 do 8%. Perinatálna mortalita pri preeklampsii sa pohybuje medzi 4 až 28‰ a prematurita sa pri preeklampsii pohybuje medzi 15 a 40%. Pri tomto pre tehotenstvo špecifickom ochorení dochádza postupne k multiorgánovému poškodeniu matky, ktoré postihuje predovšetkým obličky, pečeň, mozog, pľúca, placentu, krtvorný systém a cievy. Klinické symptómy preeklampsie sa začínajú prejavovať takmer vždy až po 20 týždni gravidity. Ultrazvukové vyšetrenie spolu s vyšetrením placentárnych hormónov momentálne ako jediné dokáže už v prvom eventuálne druhom trimestri stanoviť mieru rizika rozvoja preeklampsie. Včasný záchyt vysokého rizika rozvoja preeklampsie u matky nám umožňuje včas účinne zasiahnuť do rozvoja tohto ochorenia.

Moderná klasifikácia definuje preeklampsiu ako dve samostatné entity tochto ochorenia:

  • Early-onset preeklampsia vzniká do 34 týždňa tehotenstva na podklade endoteliálne poruchy placenty
  • Late-onset preeklampsia vzniká v a po 34 týždni tehotenstva a to na podklade nedostatočnosti kardiovaskulárnej sústavy matky

Stará klasifikácia preeklampsie na miernu a ťažkú:

  • Definícia miernej preeklampsie - hypertenzia v kľude (systolický krvný tlak >140 mmHg alebo diastolický krvný tlak >90 mmHg), výskyt bielkoviny v moči (300 miligramov alebo viac za 24 hodín) a opuchy dolných končatín.
  • Definícia ťažkej preeklampsie - hypertenzia so systolickým krvným tlakom ≥160mmHg a diastolickým ≥110 mmHg, vysoký stupeň bielkoviny v moči (2,0 gramov za 24 hodín alebo bielkovina na +++/3 kríže pri indikátorovom teste), opuchy dolných končatín a iných častí tela. Závažnou preeklampsiou sa definuje aj rozvoj príznakov miernej preeklampsie pred 34 týždňom tehotenstva. Ťažká preeklampsia sa vyskytuje u 25% žien trpiacich ochorením preeklampsie

Klinická manifestácia preeklampsie:

  • Môže sa prejaviť kedykoľvek po 20 týždni gravidity
  • Iniciálne patologické zmeny nastávajú v placente už v prvom trimestri
  • Ťažká preeklampsia môže mať aj ďalšiu manifestáciu ochorenia ako u matky (edém pľúc, zlyhávanie pečene a obličiek, mozgové krvácanie, abrupcia placenty, záchvaty a zriedkavo až smrť matky) tak aj u plodu (predčasný pôrod, rastová retardácia, odumretie plodu)

Kedy?

Skríning preeklampsie sa vykonáva už v prvom trimestri počas prvotrimestrálneho ultrazvukového vyšetrenie kombinovaného testu v 12-14 týždni gravidity a následne po 20 týždni gravidity v čase druhého a tretieho trimestra.

METODIKA SKRÍNINGU

PREEKLAMPSIE V 11. - 13. TÝŽDNI TEHOTENSTVA

skrining preeklampsie metodika
Preeklampsia pred 34. týždňom tehotenstva Preeklampsia pred 37. týždňom tehotenstva Preeklampsia v a po 37. týždňom tehotenstva
- Pacientkine faktory 58% 50% 38%
- Pacientkine faktory
- Meranie stredného arteriálneho tlaku
65% 60% 43%
Kombinovaný test:

- Pacientkine faktory
- Meranie stredného arteriálneho tlaku
- USG meranie maternicových tepien
- Krvné vyšetrenie placentárneho hormónu PLGF
80% 70% 44%
- Pacientkine faktory
- Meranie stredného arteriálneho tlaku
- USG meranie maternicových tepien
- Krvné vyšetrenie placentárneho hormónu PLGF a sFlt-1
90% 75% 47%

METODIKA SKRÍNINGU

PREEKLAMPSIE V 20. - 24. TÝŽDNI TEHOTENSTVA

skrining preeklampsie metodika v 20-24
Preeklampsia pred 34. týždňom tehotenstva Preeklampsia pred 37. týždňom tehotenstva Preeklampsia v a po 37. týždňom tehotenstva
- Pacientkine faktory 52% 47% 36%
- Pacientkine faktory
- Meranie stredného arteriálneho tlaku
72% 60% 44%

- Pacientkine faktory
- Meranie stredného arteriálneho tlaku
- Krvné vyšetrenie placentárneho hormónu PLGF a sFlt-1
94% 85% 45%

- Pacientkine faktory
- Meranie stredného arteriálneho tlaku
- USG meranie maternicových tepien pri morfologickom vyšetrení plodu
96% 80% 44%

- Pacientkine faktory
- Meranie stredného arteriálneho tlaku
- Krvné vyšetrenie placentárneho hormónu PLGF a sFlt-1
- USG meranie maternicových tepien pri morfologickom vyšetrení plodu
100% 85% 45%

METODIKA SKRÍNINGU

PREEKLAMPSIE V 30. - 34. TÝŽDNI TEHOTENSTVA

skrining preeklampsie metodika v 30-34
Preeklampsia pred 37. týždňom tehotenstva Preeklampsia v a po 37. týždňom tehotenstva
- Pacientkine faktory 34% 30%
- Pacientkine faktory
- Meranie stredného arteriálneho tlaku
79% 39%
- Pacientkine faktory
- Meranie stredného arteriálneho tlaku
- USG meranie maternicových tepien pri tzv. "USG vyšetrení prietokov"
79% 40%
- Pacientkine faktory
- Meranie stredného arteriálneho tlaku
- USG meranie maternicových tepien pri tzv. "USG vyšetrení prietokov"
- Krvné vyšetrenie placentárneho hormónu PLGF a sFlt-1
98% 55%

Ako?

Ultrazvukové vyšetrenie v I. trimestri realizujeme vizualizovaním oboch maternicových tepien (a.uterinae), u ktorých vyšetrujeme dopplerometricky krvný prietok. Následne pomocou ultrazvukových údajov, anamnézy pacientky a hodnôt placentárnych hormónov je stanovená miera rizika pre preeklampsiu v kombinovanom teste. U pacientok s výsledkom vysokého rizika pre možný rozvoj preeklampsie ordinijeme profylaktickú terapiu formou low-dose kyseliny acetylsalicylovej. Zároveň u týchto pacientok realizujeme druhostupňový skríning preeklampsie po 20 týždni gravidity formou pomeru biochemických markerov sFlt1/PlGF.

Na čo slúži?

Včasný skríning a detekcia preeklampsie nám umožňujú úspešne liečebne ovplyvniť jej rozvoj a následné multiorgánové poškodenie matky a plodu. Každá pacientka by mala poznať mieru svojho rizika pre vznik preeklampsie už z prvotrimestrálneho kombinovaného testu. Je to nanajvýš dôležité pre výsledok úspešnosti profylaktickej terapie kyselinou acetylsalicylovou, nakoľko jej začiatok podávania po 17 týždni nemá adekvátny účinok.