Gynekologická ambulancia

Skríning rakoviny vaječníkov

Ako napomáha včasná záchytnosť?

Nižšie uvedená tabuľka jasne zdôvodňuje z pohľadu prežívania pacientky nutnosť včasnej detekcie rakoviny vaječníkov. V priestore Slovenskej republiky má však primárna detekcia rakoviny vaječníkov zastúpenie najmä v štádiách FIGO III a IV, tieto majú ale bohužiaľ veľmi zlú prognózu pre 5 ročné prežívanie pacientok. Vďaka preventívnej diagnostike expertným 2D a 3D/4D ultrazvukovým vyšetrením s aplikáciou IOTA rules do sonomorfologického popisu tumoróznych zmien vaječníkov významne stúpa včasná záchytnosť rakoviny vaječníkov.

neskora diagnoza rakoviny vajecnikov
umrtnost vs prezitie rakoviny

Epiteliálny karcinóm vaječníka

Štádium (FIGO) Relatívna miera 5-ročného prežívania pocientok
I 90%
IA 94%
IB 92%
IC 85%
II 70%
IIA 78%
II 73%
III 39%
IIIA 59%
IIIB 52%
IIIC 39%
IV 17%
epiteliarny karcinom vajecnika

Čo je expertné 2D a 3D/4D ultrazvukové vyšetrenie?

V modernej onkogynekológii je základnou zobrazovacou metódou expertný ultrazvuk, s vyššou presnosťou pred takými zobrazovacími metódami akými sú CT (počítačová tomografia) či MRI (magnetická rezonancia). Expertný 2D a 3D/4D ultrazvuk pre detekciu karcinómu vaječníka disponuje 90% senzitivitou a špecificitou i pre asymptomatickú skupinu žien. Pre základ optimálnej a úspešnej liečby karcinómu vaječníka je ultrazvukovo včasne zachytiť prvé dve štádia ochorenia (FIGO I a II) a vyjadriť sa k biologickej povahe nádoru, ktorá definuje prognózu ochorenia.

rakovina vajecnika

Výhoda expertného ultrazvuku:

  • v dynamike vyšetrenia a zobrazení v troch rozmeroch daného orgánu
  • v možnosti posúdenia mobility orgánu, bolestivosti, pohybu tekutého obsahu a elastografie
  • v kombinácii sonomorfologického a prietokového vyšetrenia s hodnotením cievnej architektúry vyšetrovaného vaječníka
  • v najdetailnejšom zobrazení vaječníkov a vajíčkovodov
  • v úplnej absencii ionizačného žiarenia

Čo je intenzívny manažment preventívnych prehliadok?

Úplne nový typ intenzívneho manažmentu preventívnej prehliadky u pacientok prináša vyšetrenie génovej mutácie BRCA1 a 2. Pacientky s uvedenou mutáciou majú rádovo vyššie riziko a pravdepodobnosť k ochoreniu rakovinou vaječníkov či prsníka.

Prečo genetické vyšetrenie dedičného nádoru vaječníkov a prsníka?

Na Slovensku sa diagnostikuje v priemere za jeden 1,2 nových prípadov zhubného nádoru vaječníkov, najčastejšie v postmenopauzálnom veku (cca po 50. roku života). U temer každej desiatej ženy s diagnostikovaným karcinómom vaječníka ide o tzv. dedičnú formu vznikajúcu v dôsledku prítomnosti mutácie v géne(och), z ktorých najdôležitejší význam majú BRCA1 (zodpovedný v naších oblastiach za 60% prípadov) a BRCA2 ( 40% prípadov). U ženy, nositeľky „dedičky“ mutácie v horeuvedených génoch, je viac ako 40% pravdepodobnosť vzniku karcinómu vaječníka do 50. roku života, pričom sa riziko s vekom zvyšuje až na 85%.

riziko rakoviny vaječníkov

Aký je význam genetickej DNA analýzy BRCA génov?

Identifikovať osoby s vysokým rizikom vzniku karcinómu vaječníkov a zabezpečiť tak primeranú dispenzarizáciu t.j. individualizovať schému preventívnych prehliadok a profylaktických liečebných zásahov u takýchto žien. Cieľom týchto intenzívnych preventívnych prehliadok je predísť nádorovému ochoreniu, alebo ho odhaliť v čo najnižšom štádiu, kedy je vysoká pravdepodobnosť úplného vyliečenia.

význam genetického na´dorového testovania