Nami zachytené anomálie

Twin-to-twin transfusion syndrome: bez dopplerometrie amorfológie plodov nie je diagnóza

Úvod

Pozitivita I a II stupňa Quinterovej klasifikácie TTTS je iba vodítkom v diferenciálnej diagnostike tohto stavu a nie finálnou diagnózou. Vzhľadom k tomu je našim cieľom zdôvodniť nutnosť rozšíreného algoritmu pri ultrazvukovom vyšetrení monochoriálnych dvojčiat pre exaktné stanovenie tejto diagnózy.

Metodika

Použili sme Quinterov diferenciálny postup s dopplerometriou pre prenatálnu diagnostiku TTTS, pri ktorom je nevyhnutné neopomenúť aj detailné morfologické ultrazvukové vyšetrenie plodov (obrázok 1.). Na obrázku 2. prezentujeme dve kazuistiky s prítomnými ultrazvukovými kritériami I a II stupňa Quinterovej klasifikácie TTTS, kde v druhom prípade negujeme takto stanovenú diagnózu TTTS v inej primárnej i ústavnej starostlivosti v SR. Ako vyplýva z obrázku 2., základné diagnostické kritéria TTTS (polyhydramnion u recipienta a oligohydramnion u donora, plný/prázdny močový mechúr) neznamenajú nevyhnutne ešte samotnú diagnózu.

Výsledky

V Centre fetálnej a gynekologickej diagnostiky (Košice, Slovensko) bolo vyšetrených 63 viacplodových tehotenstiev (dvojčatá) za obdobie rokov 2013 - 2015 (január), z toho 14 tehotenstiev bolo monochoriálnych. V 6 prípadoch monochoriálnych gravidít bola zachytená typická komplikácia pri tomto type chorionicity. Z uvedeného počtu monochoriálnych tehotenstiev iba v 1 (7,1%) prípade bol definitívne stanovený TTTS. To koreluje aj s literárnym vyjadrením o 8 až 10% výskyte TTTS u monochoriálnych viacplodových gravidít. Ak by sme použili I event. II stupeň Quinterovej klasifikácie nielen ako podozrenie, ale nesprávne ako kritérium pre už definitívnu diagnózu TTTS, tak 2 prípady monochoriálnej gravidity z našej skupiny by sme mohli označiť ako TTTS, t.j. 1 prípad falošne (obrázok 2.).

morfolog vysetrenie plodu

Obrázok 1. Zvolený druhotrimestrálny algoritmus USG vyšetrenia MCDA dvojčiat pre možné stanovenie TTTS komplikácie

ttts

Obrázok 2.Kazuistiky MCDA dvojčiat:

  • -v ľavej časti TTTS 21TG (pacientka G1P0, 25rokov)
  • -v pravej časti agenéza obličiek u GB 27TG (pacientka G1P0, 18rokov)

Záver

TTTS diagnóza pri jej základných kritériach vie imitovať niekoľko stavov, ako príklad uvádzame z našej skúsenosti jeden z nich. Pre správnosť celkového manažmentu monochoriálnej viacplodovej gravidity pri podozrení na TTTS komplikáciu v prípade pozitivity základných ultrazvukových kritérií (I a II Quinterov stupeň), je nutné do celkového manažmentu vždy implementovať i detailné morfologické vyšetrenie plodov. V neposlednom rade vzhľadom k vzniku intervenčného Centra fetální medicíny – ÚPMD (Praha, ČR) v júli roku 2012 je nevyhnutné vypracovať spoločné medzištátne postupy pre manažment takýchto prípadov.

Juhás M. - Centrum fetálnej agynekologickej diagnostiky, JUHAMED, s.r.o., Myslavská 644, Košice, Slovensko
Hašlík L. - Centrum fetální medicíny, ÚPMD, Podolské nábřeží 157, Praha 4 -Podolí, Česká republika