Prenatálna genetická diagnostika

NIPT – neinvazívne prenatálne testovenie z krvi matky

BGI - PRENASCAN

Všeobecne

PRENASCAN je spoľahlivý neinvazívny genetický test na odhalenie trizómií chromozómov čísla 21 (Downov syndróm), 18 (Edwardsov syndróm) a 13 (Patauov syndróm), ktoré sú najčastejšie chromozómové počtové odchýlky (aneuploidie), väčšinou vznikajú náhodne pri počatí. Chromozómy sú bloky génov typického tvaru a počtu. Človek má 23 párov chromozómov číslovaných podľa veľkosti a jeden z páru pochádza od matky, druhý od otca. Pohlavné bunky – vajíčka a spermie – majú polovičný počet chromozómov, ktorý sa spáruje po počatí. Najčastejšou príčinou trizómie je chybne vyvinutá pohlavná bunka s nadpočetným chromozómom. Častejšie táto chyba postihuje vajíčka a jej riziko stúpa s vekom matky. Prebytok rádovo stoviek génov pri trizómiách vedie k poruchám celkového vzhľadu, vrodeným chybám rôznych orgánov a oneskorenému duševnému vývoju. V súčasnosti neexistuje ani účinná prevencia ani liečba týchto chorôb a životná prognóza postihnutých jedincov je nepriaznivá.

V spolupráci s najväčšou spoločnosťou v oblasti genomiky na svete - BGI ponúkame nový neinvazívny prenatálny genetický test, ktorý odhaľuje zmnoženie chromozómov č. 21 (Downov syndróm), č. 18 (Edwardsov syndróm), a č. 13 (Patauov syndróm) plodu priamo z krvi matky bez nutnosti invazívneho vyšetrenia (amniocentézy, CVS). K vyšetrovaniu sa používajú techniky „sekvenovania novej generácie“ spojené s bioinformatickou analýzou výsledkov. Táto metóda je neinvazívna, s vysokou senzitivitou bez rizika potratu, či infekcie.

Porovnanie vybraných NIPT

BGI - PRENASCAN test versus MEDIREX - Trisomy test
Chromozómy Aneuploidie pohlavných chromozómov Mikrodelečné syndrómy Viacpočetné tehotenstvo IVF Stanovenie fetálnej frakcie Výsledok Týždeň tehotenstva Cena
PRENASCAN     21, 18, 13, X, Y, 16, 22 Áno Áno Áno Áno Áno do 7 dní od 10 440 €
Trisomy test 21, 18, 13, Y Nie Nie Áno, ale môže skresliť výsledok Áno Áno do 5 až 8 dní od 11 350 €
Trisomy test + 21, 18, 13, X, Y, 16, 22 Áno Áno Áno, ale môže skresliť výsledok Áno Áno do 5 až 8 dní od 11 500 €

Metóda BGI - PRENASCAN testu je validovaná v štúdii na viac ako 146 000 tehotenstiev (v roku 2016 sa na celom svete uskutočnilo viac ako 1000 000 NIPT testov spoločnosťou BGI oproti 1500 testom uskutočnených spoločnosťou MEDIREX – Trisomy test).

Posledné publikované údaje overili senzitivitu BGI testov na:

  • 99,91 % pre trizómiu č. 21 (Downov syndróm)
  • 98,79 % pre trizómiu č. 18 (Edwardsov syndróm)
  • 98,7 % pre trizómiu č.13 (Patauov syndróm)
  • 95,0 % pre monozómiu X (Turnerov syndróm)

BGI PRENASCAN test oproti MEDIREX Trisomy testu zároveň hodnotí i ďalšie najčastejšie trizómie a mikrodelečné syndrómy:

  • trizómie chromozómov: pre č.9, pre č.16 pre č.22
  • mikrodelečné syndrómy: 1p36, Van der Woudeov syndróm (1q32.2), 2q33.1, Cri-du-Chat (5p) tzv. syndróm mačacieho plaču, DiGeorge syndróm II (10p14-p13), Jacobsenov syndróm (11q23), Prader-Williho/Angelmanov syndróm (15q11.2), 16p12

U každého NIPT testovania a PRENASCAN-u nevnímajúc zostáva i keď nízke riziko falošne negatívneho výsledku. Na druhej strane v prípade pozitívneho výsledku je nutné ho overiť invazívnym vyšetrením odberom choriových klkov (CVS) alebo plodovej vody (AMC). Výsledky tohto testu môžu byt skreslené ak samotná matka plodu má chromozómovú abnormalitu, ak je test vykonaný vo včasnom tehotenstve, kedy ešte nie je v krvi matky dostatok voľnej DNA plodu, u viacpočetných tehotenstiev alebo ak má plod vzácnu kombináciu chromozómových odchýlok (napr. chimérizmus, mikroduplikácie, mikrodelécie). Výsledky NIPT môžu byt tiež skreslené cudzou DNA ak matka dostala transfúziu alebo je po transplantácií kmeňových buniek.

Súčasťou postupov kontroly kvality testovania PRENASCAN-om je uvedenie percenta voľnej fetálnej DNA (cffDNA) v správe z testovania. Účinnosť PRENASCAN-u u dvojčiat je podobná ako u jednopočetného tehotenstva.

Test sa realizuje od 10. týždňa tehotenstva. Tehotnej žene je odobratá krv, ktorá je následne odoslaná do laboratória zásielkovou spoločnosťou. Výsledky testu sú k dispozícii do 7 dní od doručenia. Asi u 1-2 % odberov je nutné vyšetrenie zopakovať.

Ako?

PRENASCAN je tehotným ženám navrhnutý ako kontigenčný skríning pri zvýšenom riziku trizómie chromozómu č. 21, 18 a 13, pri atypickom výsledku skríningu s hraničním rizikom, pri veku nad 35 let, pri asistovanej reprodukci.

PRENASCAN nie je odporučáný ako test prvej volby pri nálezoch štrukturálnej odchýlky plodu zistený ultrazvukovým vyšetrením a pri pozitívnom multimarkerovom kombinovanom teste s rizikom pre chromozomálnu odchýlku viac ako 1:10. V týchto prípadoch odporúčame vyšetrení plodu metódami invazívnej prenatálnej diagnostiky – odberom choriových klkov (CVS) alebo plodovej vody (AMC).

Princíp PRENASCAN-u je založený na vyšetrení voľnej DNA plodu, ktorá koluje v krvi matky. Krv je zložená z buniek a plazmy. V plazme sa dajú preukázať voľne kolujúce úlomky DNA uvoľnené z rozpadnutých bunkových jadier, v plazme tehotnej ženy ide o zmes úlomkov DNA matky a plodu. Metodou masívnej paralelnej sekvenácie (MPS) je možné každý z miliónov úlomkov DNA v plazmě matky přiradit k chromozómu, z ktorého pochádza a zistiť tak nadbytok DNA určitého chromozómu, ktorý je zpôsobený trizómiou plodu.

odber krvy matky
prenos dna
Laboratórium BGI
prenascan výsledok