3D/ 4D Ultrazvuk

Ultrazvukový skríning rakoviny prsníka

Mamosonografia

Všeobecne

Výskyt zhubného nádoru prsníka je vo všeobecnosti jedným z významných indikátorov zdravotného stavu ženskej populácie. Bohužiaľ vývoj incidencie tohto zhudného ochorenia v Slovenskej republike má stúpajúci charakter. Zároveň zhubné ochorenie prsníka predstavuje u nás vôbec najčastejší typ rakoviny u žien.

Ultrazvukovým skríningom rakoviny prsníka aktívne vyhľadávame rizikové, alebo choré pacientky v rámci populácie zdanlivo zdravých žien bez príznakov ochorenia. I keď propagácia samovyšetrenia prsníkov u pacientok pomohla zvýšiť záchytnosť ochorenia, samotný skorý záchyt nie!!! Včasný záchyt je však kľúčový pre úspešnosť terapie zhubného ochorenia prsníkov.

Kedy?

Uvedené vyšetrenie realizujeme u žien vo veku 18 a viac rokov, v rámci preventívnych gynekologických prehliadok, alebo mimo nich.

Ako?

Vyšetrenie realizujeme najmodernejšou lineárnou matrixovou prsníkovou sondou (ML 6-15-D Matrix Linear Array, GE-Healthcare), ktorá umožnuje vysoko kvalitné zobrazovanie aj pri najobjemnejších prsníkoch. Vysoký dôraz kladieme na klientky s familiárnym rizikom pre rakovinu prsníka, pretože na Slovensku sa diagnostikuje v priemere za jeden deň 5 nových prípadov karcinómov prsníka a to nielen v menopauzálnom veku. U takmer 10% klientok s diagnostikovaným karcinómom vaječníka, alebo prsníka ide o tzv. dedičnú formu vznikajúcu v dôsledku prítomnosti génovej mutácie (BRCA1 temer 60% prípadov a BRCA2 temer 40% prípadov).

U ženy, nositeľky „dedičky“ uvedených mutácii, je viac ako 40% pravdepodobnosť vzniku karcinómu prsníka do 40. roku života, pričom sa riziko s vekom zvyšuje až na 85%. Zároveň sa u týchto žien mnohonásobne zvyšuje riziko vzniku karcinómu vaječníka. Charakteristické vlastnosti dedičnej formy karcinómu prsníka sú: rodinný výskyt, nízky vek nástupu ochorenia, výskyt nádoru na obidvoch vaječníkoch alebo prsníkoch a výskyt karcinómu prsníka u mužov i výskyt ďalších typov karcinómov. V CFGD kladieme vysoký dôraz a význam na indikačný manažment pre genetickú DNA analýzu BRCA génov. Tento intenzifikovaný vyhľadávací manažment žien s mutáciou BRCA nám umožnil vo významne vyššej miere identifikovať klientky s vysokým rizikom vzniku karcinómu vaječníkov a prsníka. Týmto klientkám zabezpečujeme intenzívnejšiu dispenzarizáciu a individualizujeme schému preventívnych prehliadok. Cieľom týchto intenzívnych preventívnych prehliadok je predísť nádorovému ochoreniu, alebo ho odhaliť v čo najskoršom možnom štádiu.

Na čo slúži?

K získaniu väčšej istoty v prevencii proti rakovine prsníka, Vám prostredníctvom GE Healthcare ponúkame najmodernejšie zobrazovacie postupy pri ultrazvukovom vyšetrení. Podľa IBUS (International Breast Ultrasound School) a NHS UK Breast Screening Programme sa pomocou 3D ultrazvuku s elastografickým a dopplerometrickým cievnym mapovaním dokáže zvýšiť ultrazvuková záchytnosť nádorov prsníka takmer o 15%. Z uvedených dôvodov sme v Centre fetálnej a gynekologickej diagnostiky zaviedli uvedený postup a v rámci štandardného 2D, 3D vyšetrenia pridávame aj elastografické a dopplerovské zobrazenie tkaniva prsníka.

Prsníková elastografia je najnovšou ultrazvukovou technikou, ktorá prináša rozsiahlejšie infromácie ohľadom prsníkových lézií (cýst, tumorov…) oproti konvenčnému ultrazvuku a mamografii. Elastografia pomáha vyšetrujucému určiť tuhosť, alebo tvrdosť lézie v presnej lokalizácii prsníka. Samotné elastografické skenovanie trvá cca 3-4 minúty a prináša oveľa viac informácii. Najväčšou výhodou samotnej elastografie je pomoc pri odlišovaní benígnych od maligných tumorov. Elastografia oproti mamografii, či konvečnému 2D ultrazvukovému vyšetreniu významne znížila nevyhnutnosť realizácie biopsie prsníka t.j. odber tkaniva prsníka pomocou špeciálnej ihly na histologické vyšetrenie.

Farebná dopplerometria a 3D power dopplerometria významne pomáha pri rozlišovaní zhubných a nezhubných nádorov prsník. Je to vďaka tomu, že malígne (zhubné) nádorové masy prsníka často vykazujú zvýšený krvný prietok s abnormálnou cievnou architektúrou v porovnaní s benignými (nezhubnými) nádormi. 3D ultrazvukové skenovanie nádorových más nám umožňuje dôslednejšiu analýzu ich jednotlivých štruktúr.